Fysik 1 – Diagnostiskt test  – Facit

Spänning, ström, ledare, isolatorer, halvledare och supraledare

 

1 – Para ihop begreppen genom att dra streck emellan.

Webb

2 – Fyll i tabellen
Tabell

 

3 – Beskriv varför isolatorer inte leder ström? Nämn två material som används i isolatorer.

En isolator har nästan inga fria laddningar som kan röra sig. Om en isolator kommer i kontakt med ström kommer laddningar visserligen att överföras till isolatorn men de sprids inte till andra delar av isolatorn än de vidrörda eftersom laddningarna inte kan röra sig i isolatorn. Exempel på isolatorer är porslin, gummi, trä, glas och vissa plaster.

 

4 – Beskriv Ohms lag

Ohms lag är ett samband mellan spänning, ström och resistans. Spänningen är proportionell mot strömmen där resistansen utgör proportionalitetskonstanten, U=R ˣ I. Desto högre spänning, desto högre ström genom resistansen.

 

5 – Hur många elektroner passerar under 5,0 s ett tvärsnitt av en ledare i vilken det flyter en ström på 0,25 A?

U5

 

6 – Hur stor är resistiviteten hos en ledare med längden 2,0 m, diameterna 2,8 mm och resistansen 5,2 mΩ samt vilket material är ledaren gjord av?

U6

7 – En järnatoms kärna har en radie på ca 4,0 ˣ 10^15 m. Hur stor är den repellerande Coulombkraften mellan två protoner som befinner sig 4,0  ˣ  10^15 m från varandra samt hur stor är den attraherande gravitationskraften mellan samma två protoner och klarar den kraften att hålla ihop atomkärnan?

U7